ونیز
ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

 

 

ونیز شیر بالدار است. به دلیل بالا آمدن سطح آب و افزایش تعداد جهانگردان جمعیت این شهر در سالهای اخیر کاهش یافته است. حفاظت از آثار باستانی این شهر توجهی خاص را می طلبد. ونیز ملکه آدریاتیک، شهر کانلهای دل انگیز، شهر پلهای کوچک و بزرگ، شهر نور، شهر معلق بر آب همگی عنوانهایی است که برای توصیف ونیز به کار میرود. هر طوری که مایلید آن را در یک عنوان وصف کنید ولی در یک کلام و به زبانی ساده ونیز شهری ست بی همتا و غیر قابل وصف. ونیز نقش مهمی در مبادلات تجاری و فرهنگی جاده ابریشم بر عهده داشت و از اصلی ترین بنادری بود که کالاهای مختلف را از اروپا به چین و بالعکس در آن بارگیری می کردند و سالیان سال بندری با عظمت و مقتدر بود. اگرچه امروزه این شهر خارج از تاریخ واقعیش زندگی میکند ولی هنوز هم می توان فریاد شادی ملوانانی را احساس نمود که بعد از سفری طولانی و پر ماجرا به این بندر نزدیک مشدند. ونیز آمیزه ای است از زیبائی و شکوه پابرجا. اگر بخواهید زیبائی این شهر را حس کنید باید در کوچه پس کوچه های آن قدم زنید و کلیساهای سبک باروک را از درون کوچه های تنگ و کم رفت و آمد آن پیدا کنید.


جلسه ی اول - آموزش زبان ایتالیایی - مرور لغات
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

 

در اینجا داخل یه جدول سعی کردم در جلسه ی اول از آموزش ۵٠ تا لغت پایه و کاربردی از زبان ایتالیایی رو انتخاب کنم و با نمایش معنی و همچنین طرز تلفظ این جلسه رو به همین ۵٠ لغت اختصاص بدم . من اول در آموزش هام سعی میکنم مدتی رو به معرفی لغات بپردازم و شما رو با معنی و نحوه ی تلفظ لغات مختلف آشنا کنم و بعد که لغات لازم رو یاد گرفتید به گرامر و سایر آموزش ها می پردازیم . در هر جلسه من سعی میکنم ۵٠ لغت جدید رو آماده کنم و قرار بدم . همچنین شما میتونید فایل لایتنر هر جلسه رو دانلود کنید و به صورت برنامه ریزی شده و صرف وقت کمتر از این درس ها نهایت استفاده رو ببرید . لطفا اگه نظر , پیشنهاد , یا انتقادی دارید در قسمت نظرات وبلاگ اعلام کنید

 

 

 

سلام

    سالوِ

(Salve )

اینمعنیاشچیست؟

اینچهمعنیمیدهد؟  

 

کِوُلدیرِکواِستُ؟

 

( Che vuol dire questo ? )

ساعتچنداست؟

کِ  اُرا  اِ؟ 

( `Che ora e )

قابلیندارد

 

نُنچِدیکِ

( di che `c'eNon )

خوشآمدید

 

بِنوِنوتی

( Ben Venuti )

 

متأسفم

معذرتمیخواهم

 

میدیسپیاچِ

 

( Mi dispiace )

سلامدوستانه

 

چااُ,

بُنجُرنُ,

 

( ciao )

( buon giorno )

خدانگهدار ( همهیکلماتمربوطه )

 

اَریوِدِرچی

اَریوِدِرلا

چااُ

 

( Arrivederci )

( Arrivederla )

( ciao )

بهزودیمیبینمت

 

چیِوِدیآموُاَپِرِستُ

 

( Ci vediamo a presto )

 

این ... است

 

کواِستُ

کواِستااِ ...

 

( Questo )

( ...Questa e` )

آقا

سینیُرِ

 

( Signore )

خانوم

 

سینیُرَ

 

( Signora )

ازآشناییباشماخوشبختم

 

لیِتُدیکُنُشِرلا

 

( lieto di conoscerla )

 

حالتانچطوراست؟

 

کُمِستَ؟

 

( ?Come sta )

شماچطورید؟

اِلِی؟

 

( E lei ? )

اوکیست؟

کیاِ؟

( ? Chi e`  )

 

صبحبهخیر, وقتبهخیر

بُنجُرنُ

 

( Buon giorno )

ظهربهخیر

بُنپُمِریجُ

 

( Buon pomeriggio )

عصربهخیر

بُناسِرا

 

( Buona sera )

شببهخیر

 

بُنانوتِ

( Buona notte )

خداحافظ ( دوستانه )

 

اَریوِدِرچی

 

( Arrivederci )

خداحافظ ( مؤدبانه - رسمی )

اَریوِدِرلا

( Arrivederla )

لطفا

ِپرفاوُرِ

( Per favore )

خواهشمیکنم,

ببخشید,

پرِگُ

 

( Prego )

خیلیممنون,

ممنون,

متشکرم,

گِرَتزیِ

( Grazie )

بلی,

آره,

سی

 

( Si )

کجا؟

دُوِ

 

( ?Dove )

پیداکردن

 

ترُوارِ

 

( Trovare )

خریدن

کُمپَرآرِ

 

( Comprare )

من

 

ائیو

 

( Io )

ما

نوی

 

( Noi )

آب

 

آکوآ

 

( Acqua )

کار

 

لاوُرُ

( Lavoro )

زندگی

 

 

ویتا

 

( Vita )

شهر

 

چیتَا

 

( `Citta )

ببخشید ( محترمانه )

 

اِسکوزی

 

( Scusi )

ببخشید ( دوستانه )

 

اِسکوزَ

 

( Scusa )

... کجاست؟

 

دوواِ ...

 

(  ?...`Dov'e )

قیمتشچقدره؟

 

کوآنتُکُستا؟

 

(Quanto costa ? )

من ... میخواهم,

من ... میلدارم,

 

ائیووُرِّی ...

 

( ... Io vorrei )

اجارهکردن

 

اَفیتَرِ

( Affittare )

من ... هستم ,

هستم,

 

سُنُ ...

 

( Sono ... )

منایرانیهستم

 

سُنُایارانیانُ

 

( Sono Iraniano )

مناهل ... هستم

 

 

سُنُدئی ...

 

( Sono di ... )

منمتوجهنمیشوم,

نمیفهمم,

 

توجه : زمانحالمدنظرمااست .

 

ائیونُنُکپَیسکُ

( Io non capisco )

پیشخدمت ( مرد ) ,

آقایپیشخدمت,

 

کامِرییرِ

 

( Cameriere )

پیشخدمت ( زن ) ,

خانومپیشخدمت,

 

کامِرییرَ

 

( Cameriera )

بچه,

کودک,

 

بامبینو

 

( Bambino )

نه,

خیر,

 

نُ

( No )

چهکسی؟

کی؟

 

کی

 

( Chi ? )

 

 

 

همونطورکهگفتممناینلغاترودرنرمافزارلایتنرهمآمادهکردموبرایشمادرزیرقراردادمکهدانلودکنید . درفایلیکهدانلودمیکنیدیکفایلمربوطبهبرنامهلایتنرهستکهشانلآموزشهامیشه + فونتNazanin   کهبرایاستفادهازاینآموزشهابایداینفونتروقبلشدرControl Panel   ویندوزودرپوشهیFont   کپیکنید . علتشهماینهکهمناینلغاتروبااستفادهازاینفونتنوشتموچونکهبهصورتپیشفرضاینفونتداخلفونتهایویندوزتوننیستپسبایدازاینجااونوبهفونتهایویندوزتوناضافهکنید . توجهکنیدکهاینلغاتبایددرشتورنگینوشتهشدهباشندودررویکارتلغتفارسیودرپشتکارتبرگردانآنبهایتالیاییوترجمهیلغتذکرشدهباشه,  اگهغیرازاینبودحتمادرقسمتنظراتاعلامکنیدکهرسیدگیبشه .

 

 

 

 

 

لینکدانلودفایللایتنراین جلسه      --- DOWNLOAD --- 

 

 

 

 

 

پایانجلسهاول