جلسه ی اول - آموزش زبان ایتالیایی - مرور لغات
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

 

در اینجا داخل یه جدول سعی کردم در جلسه ی اول از آموزش ۵٠ تا لغت پایه و کاربردی از زبان ایتالیایی رو انتخاب کنم و با نمایش معنی و همچنین طرز تلفظ این جلسه رو به همین ۵٠ لغت اختصاص بدم . من اول در آموزش هام سعی میکنم مدتی رو به معرفی لغات بپردازم و شما رو با معنی و نحوه ی تلفظ لغات مختلف آشنا کنم و بعد که لغات لازم رو یاد گرفتید به گرامر و سایر آموزش ها می پردازیم . در هر جلسه من سعی میکنم ۵٠ لغت جدید رو آماده کنم و قرار بدم . همچنین شما میتونید فایل لایتنر هر جلسه رو دانلود کنید و به صورت برنامه ریزی شده و صرف وقت کمتر از این درس ها نهایت استفاده رو ببرید . لطفا اگه نظر , پیشنهاد , یا انتقادی دارید در قسمت نظرات وبلاگ اعلام کنید

 

 

 

سلام

    سالوِ

(Salve )

اینمعنیاشچیست؟

اینچهمعنیمیدهد؟  

 

کِوُلدیرِکواِستُ؟

 

( Che vuol dire questo ? )

ساعتچنداست؟

کِ  اُرا  اِ؟ 

( `Che ora e )

قابلیندارد

 

نُنچِدیکِ

( di che `c'eNon )

خوشآمدید

 

بِنوِنوتی

( Ben Venuti )

 

متأسفم

معذرتمیخواهم

 

میدیسپیاچِ

 

( Mi dispiace )

سلامدوستانه

 

چااُ,

بُنجُرنُ,

 

( ciao )

( buon giorno )

خدانگهدار ( همهیکلماتمربوطه )

 

اَریوِدِرچی

اَریوِدِرلا

چااُ

 

( Arrivederci )

( Arrivederla )

( ciao )

بهزودیمیبینمت

 

چیِوِدیآموُاَپِرِستُ

 

( Ci vediamo a presto )

 

این ... است

 

کواِستُ

کواِستااِ ...

 

( Questo )

( ...Questa e` )

آقا

سینیُرِ

 

( Signore )

خانوم

 

سینیُرَ

 

( Signora )

ازآشناییباشماخوشبختم

 

لیِتُدیکُنُشِرلا

 

( lieto di conoscerla )

 

حالتانچطوراست؟

 

کُمِستَ؟

 

( ?Come sta )

شماچطورید؟

اِلِی؟

 

( E lei ? )

اوکیست؟

کیاِ؟

( ? Chi e`  )

 

صبحبهخیر, وقتبهخیر

بُنجُرنُ

 

( Buon giorno )

ظهربهخیر

بُنپُمِریجُ

 

( Buon pomeriggio )

عصربهخیر

بُناسِرا

 

( Buona sera )

شببهخیر

 

بُنانوتِ

( Buona notte )

خداحافظ ( دوستانه )

 

اَریوِدِرچی

 

( Arrivederci )

خداحافظ ( مؤدبانه - رسمی )

اَریوِدِرلا

( Arrivederla )

لطفا

ِپرفاوُرِ

( Per favore )

خواهشمیکنم,

ببخشید,

پرِگُ

 

( Prego )

خیلیممنون,

ممنون,

متشکرم,

گِرَتزیِ

( Grazie )

بلی,

آره,

سی

 

( Si )

کجا؟

دُوِ

 

( ?Dove )

پیداکردن

 

ترُوارِ

 

( Trovare )

خریدن

کُمپَرآرِ

 

( Comprare )

من

 

ائیو

 

( Io )

ما

نوی

 

( Noi )

آب

 

آکوآ

 

( Acqua )

کار

 

لاوُرُ

( Lavoro )

زندگی

 

 

ویتا

 

( Vita )

شهر

 

چیتَا

 

( `Citta )

ببخشید ( محترمانه )

 

اِسکوزی

 

( Scusi )

ببخشید ( دوستانه )

 

اِسکوزَ

 

( Scusa )

... کجاست؟

 

دوواِ ...

 

(  ?...`Dov'e )

قیمتشچقدره؟

 

کوآنتُکُستا؟

 

(Quanto costa ? )

من ... میخواهم,

من ... میلدارم,

 

ائیووُرِّی ...

 

( ... Io vorrei )

اجارهکردن

 

اَفیتَرِ

( Affittare )

من ... هستم ,

هستم,

 

سُنُ ...

 

( Sono ... )

منایرانیهستم

 

سُنُایارانیانُ

 

( Sono Iraniano )

مناهل ... هستم

 

 

سُنُدئی ...

 

( Sono di ... )

منمتوجهنمیشوم,

نمیفهمم,

 

توجه : زمانحالمدنظرمااست .

 

ائیونُنُکپَیسکُ

( Io non capisco )

پیشخدمت ( مرد ) ,

آقایپیشخدمت,

 

کامِرییرِ

 

( Cameriere )

پیشخدمت ( زن ) ,

خانومپیشخدمت,

 

کامِرییرَ

 

( Cameriera )

بچه,

کودک,

 

بامبینو

 

( Bambino )

نه,

خیر,

 

نُ

( No )

چهکسی؟

کی؟

 

کی

 

( Chi ? )

 

 

 

همونطورکهگفتممناینلغاترودرنرمافزارلایتنرهمآمادهکردموبرایشمادرزیرقراردادمکهدانلودکنید . درفایلیکهدانلودمیکنیدیکفایلمربوطبهبرنامهلایتنرهستکهشانلآموزشهامیشه + فونتNazanin   کهبرایاستفادهازاینآموزشهابایداینفونتروقبلشدرControl Panel   ویندوزودرپوشهیFont   کپیکنید . علتشهماینهکهمناینلغاتروبااستفادهازاینفونتنوشتموچونکهبهصورتپیشفرضاینفونتداخلفونتهایویندوزتوننیستپسبایدازاینجااونوبهفونتهایویندوزتوناضافهکنید . توجهکنیدکهاینلغاتبایددرشتورنگینوشتهشدهباشندودررویکارتلغتفارسیودرپشتکارتبرگردانآنبهایتالیاییوترجمهیلغتذکرشدهباشه,  اگهغیرازاینبودحتمادرقسمتنظراتاعلامکنیدکهرسیدگیبشه .

 

 

 

 

 

لینکدانلودفایللایتنراین جلسه      --- DOWNLOAD --- 

 

 

 

 

 

پایانجلسهاول