Italian 101 : Unit 1 > Lesson 2 > Negatives
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

در این جلسه سعی میشه بیشتر از لغاتی که در جلسه ی قبل یاد گرفتیم ، در ساختار جملات منفی استفاده بشه ! این جلسه هم باعث تثبیت یادگیریتون از لغات جلسه ی قبل میشه و هم در بکار بردن این لغات در غالب جملات منفی شما رو زبده میکنه ...

 

Io non sono un uomo. Io sono una donna

تلفظ :


ائیو نُن سونو اون اوآمو ، ائیو سونو اونادُنا

(من یک مرد نیستم ، من یک زن هستم )

  I am not a man. I am a woman

 

 

 

Io non sono una donna. Io sono un uomo

تلفظ :


ائیو نُن سونو اونادُنا
، ائیو سونو اون اوآمو

(من یک زن نیستم ، من یک مرد هستم )

  I am not a woman. I am a man

 

 

 

Io non sono una bambina. Io sono un bambino

تلفظ :


ائیو نُن سونو اونا بامبینا
، ائیو سونو اون 
بامبینو

( من یک دختر نیستم ، من یک پسر هستم )

  I am not a girl. I am a boy

 

 

 

Io non sono un bambino. Io sono una bambina

تلفظ :

ائیو نُن سونو اون  بامبینو
، ائیو سونو اونا بامبینا

(من یک پسر نیستم ، من یک دختر هستم )

  I am not a boy. I am a girl

 

 

 

Io non sono alto. Io sono basso

تلفظ :

ائیو نُن سونو آلتو ، ائیو سونو باسّو

(من بلند قد نیستم ، من قد کوتاهم )

  I am not tall. I am short

 

 

Io non sono bassa. Io sono alta

تلفظ :


ائیو نُن سونو باسا ، ائیو سونو  آلتا

(من قد کوتاه نیستم ، من بلند قد هستم )

  I am not short. I am tall

 

 

Io non sono grassa. Io sono magra

تلفظ :


ائیو نُن سونو  گراسّا ، ائیو سونو  ماگرا

(من چاق نیستم ، من لاغر هستم )

  I am not fat. I am thin

 

 

Io non sono magra. Io sono grassa

تلفظ :


ائیو نُن سونو ماگرا ، ائیو سونو    گراسّا

(من چاق نیستم ، من لاغر هستم )

  I am not thin. I am fat

 

 

 

ادامه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید

 

 


 

 

Io sono una donna. Io non sono un uomo

تلفظ :

 ائیو سونو اونادُنا، ائیو نُن سونو اون اوآمو

(من یک زن هستم ، من یک مرد نیستم )

  I am a woman. I am not a man

 

 

 

Io sono un uomo. Io non sono una donna

تلفظ :

 ائیو سونو اون اوآمو ، ائیو نُن سونو اونادُنا

(من یک مرد هستم ، من یک زن نیستم )

  I am a man. I am not a woman

 

Io sono un bambino. Io non sono una bambina

تلفظ :

 ائیو سونو اون بامبینو  ، ائیو نُن سونو اونا  بامبینا

(من یک پسر هستم ، من یک مرد نیستم )

  I am a boy. I am not a girl

 

Io sono una bambina. Io non sono un bambino

تلفظ :

 ائیو سونو اونا  بامبینا ، ائیو نُن سونو اون بامبینو 

(من یک دختر هستم ، من یک پسر نیستم )

  I am a girl. I am not a boy

 

Io non sono vecchia. Io sono giovane

تلفظ :

 ائیو نُن سونو وِکیا ،ائیو سونو جُووِنه

(من پیر نیستم ، من جوان هستم )

  I am not old. I am young

 

Io non sono giovane. Io sono vecchia

تلفظ :

 ائیو نُن سونو جُووِنه، ائیو  سونو وِکیا

(من جوان نیستم ، من پیرهستم )

  I am not young. I am old

 

Io non sono ricco. Io sono povero

تلفظ :

 ائیو نُن سونو ریکّو، ائیو  سونو  پُوِرُو

(من ثروتمند نیستم ، من فقیر هستم )

  I am not rich. I am poor

 

Io non sono povero. Io sono ricco

تلفظ :

 ائیو نُن سونو پُوِرُو ،ائیو  سونو  ریکّو

(من فقیر نیستم ، من ثروتمند هستم )

  I am not poor. I am rich

 

Tu non sei un uomo. Tu sei una donna

تلفظ :

 تو نُن سِی اون اوآمو ، تو سِی اونا دُنا

(تو یک مرد نیستی ، تو یک زن هستی)

  You are not a man. You are a woman

 

Tu non sei una donna. Tu sei un uomo

تلفظ :

 تو نُن سِی اونا دُنا ، تو سِی اون اوآمو

(تو یک زن نیستی ، تو یک مرد هستی)

  You are not a woman. You are a man

 

Tu non sei un bambino. Tu sei una bambina

تلفظ :

 تو نُن سِی اون بامبینو ، تو سِی اونا بامبینا

(تو یک پسر نیستی ، تو یک دختر هستی)

  You are not a boy. You are a girl

 

Tu non sei una bambina. Tu sei un bambino

تلفظ :

 تو نُن سِی اونا بامبینا ، تو سِی اون بامبینو

(تو یک دختر نیستی ، تو یک پسر هستی)

  You are not a girl. You are a boy

 

Tu non sei alto. Tu sei basso

تلفظ :

 تو نُن سِی آلتو ، تو سِِی باسُّو

(شما قد بلند نیستید ، شما قد کوتاه هستید)

  You are not tall. You are short

 

Tu non sei basso. Tu sei alto

تلفظ :

 تو نُن سِی باسّو ، تو سِی آلتو

(شما قد کوتاه نیستید ، شما قد بلند هستید)

  You are not short. You are tall

 

Tu non sei giovane. Tu sei vecchia

تلفظ :

تو نُن سِی جُوِونِه ، تو سِی وِکّیا

(شما جوان نیستید ، شما پیر هستید)

  You are not young. You are old

 

Tu non sei vecchio. Tu sei giovane

تلفظ :

 تو نُن سِی وِکّیا ، تو سِی جُوِونِه

(تو پیر نیستی ، تو جوان هستی )

  Tu non sei vecchio. Tu sei giovane

 

Lei non è un uomo. Lei è una donna

تلفظ :

 لِئی نُن اِاون اوآمو ، لِئی اِاونا دُنا

(او یک مرد نیست ، او یک زن است )

  She is not a man. She is a woman

 

Lui non è una donna. Lui è un uomo

تلفظ :

 لویی نُن اِاونا دُنا ، لویی اِ اون اوآمو

(او یک زن نیست ، او یک مرد است )

  He is not a woman. He is a man

 

Lei non è un bambino. Lei è una bambina

تلفظ :

 لِئی نُن اِ ان بامبینو ، لِئی اِ اونا بامبینا

( او یک پسر نیست ، او یک دختر است )

  She is not a boy. She is a girl

 

Lui non è una bambina. Lui è un bambino

تلفظ :

 لویی نُن اِ اونا بامبینا ، لویی اِ اون بامبینو

(او یک دختر نیست ، او یک پسر است)

  He is not a girl. He is a boy

 

Lei non è vecchia. Lei è giovane

تلفظ :

لِئی نُن اِ وِکیّا ، لِئی اِ جُووِنهِ

(او پیر نیست ، او جوان است )

  She is not old. She is young

 

Lei non è giovane. Lei è vecchia

تلفظ :

 لِئی نُن اِ جُووِنهِ ، لِئی اِ وِکیّا

(او جوان نیست ، او پیر است )

  She is not young. She is old

 

Lui non è ricco. Lui è povero

تلفظ :

لویی نُن اِ ریکّو ، لویی اِ پوِ

(او ثروتمند نیست ، او فقیر است)

  He is not rich. He is poor

 

Lui non è povero. Lui è ricco

تلفظ :

 لویی نُن اِ پُوِرو ، لویی اِ ریکّو

(او فقیر نیست ، او ثرمتمند است)

  He is not poor. He is rich

 

Lui non è alto. Lui è basso

تلفظ :

لویی نُن اِ آلتو ، لویی اِ باسّو

(او قد بلند نیست ، او قد کوتاه است)

  He is not tall. He is short

 

Lui non è basso. Lui è alto

تلفظ :

 لویی نُن اِ باسّو ، لویی اِ آلتو

(او قد کوتاه نیست ، او قد بلند است)

  He is not short. He is tall

 

Lei non è grassa. Lei è magra

تلفظ :

لِئی نُن اِ گراسّا ، لِئی اِ ماگرا

(او چاق نیست ، او لاغر است)

  She is not fat. She is thin

 

Lei non è magra. Lei è grassa

تلفظ :

لِئی نُن اِ ماگرا ، لِئی اِ گراسّا

(او لاغر نیست ، او چاق است)

  She is not thin. She is fat

 

Il bambino non è alto

تلفظ :

ایل بامبینو نُن اِ  آلتو

(پسر قد بلند نیست)

  The boy is not tall

 

L'uomo non è basso

تلفظ :

لوآمو  نُن اِ باسّو

(مرد قد کوتاه نیست)

  The man is not short

 

La donna non è grassa

تلفظ :

لادُنا نُن اِ گراسّا

(زن چاق نیست)

  The woman is not fat

 

La donna non è magra

تلفظ :

لادُنا نُن اِ ماگرا

(زن لاغر نیست)

  The woman is not thin