Italian 101 : Unit 2 > Lesson 3 > Actions
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

این جلسه جلسه ی سوم از دوره ی دوم آموزش زبان ایتالیایی به شیوه ی تصویری ( ١٠١ ) هست  .

 

L'uomo sta bevendo

تلفظ :


لوآمو اِستا بِوندُ


(آن) مرد درحال نوشیدن است

 

 

 

 

 

 

La donna sta mangiando

تلفظ :

 (آن) زن در حال خوردن است

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino sta mangiando

تلفظ :
(آن) پسر در حال خوردن است


 

 

 

 

 

La bambina sta bevendo

تلفظ :


 

(آن) دختر در حال نوشیدن است


 

 

 

 

 

L'uomo sta lavorando

تلفظ :


 


مرد در حال کار کردن است

 

 

 

 

 

La donna sta dormendo

تلفظ :


 


(آن) زن خواب است


 

 

 

 

Le bambine stanno giocando

تلفظ :


 


دختر ها در حال بازی کردن هستند

 

 

 

 

 

Le donne stanno lavorando

تلفظ :


 


زن ها در حال کار کردن هستند

 

 

 

ادامه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید

 

 

 Io sto leggendo

تلفظ :
من در حال مطالعه کردن هستم

 


 
Io sto scrivendo

تلفظ :
من در حال نوشتن هستم

 


 
Io sto correndo

تلفظ :
من دارم میدوم 
Io sto camminando

تلفظ :

 من درحال راه رفتن هستم 
Io sono seduto

تلفظ :
من نشسته ام

 


 Io sono in piedi

تلفظ :
من ایستاده ام Io sto sorridendo

تلفظ :
من لبخند می زنم

 


 Io sto piangendo

تلفظ :
من گریه می کنم

 


 


Loro stanno lavorando

تلفظ :

آن ها دارند کار می کنند

 


 
Lui sta lavorando

تلفظ :

او در حال کار کردن است

 


 
Lui sta mangiando

تلفظ :
او در حال غذا خوردن است 
Lei sta mangiando

تلفظ : 


او دارد می خورد 
Lei sta dormendo

تلفظ :

او در حال خواب است

 


 Lui sta bevendo

تلفظ :

او دارد می نوشد Lei sta bevendo

تلفظ :

او ( مونث ) می نوشد

 


 Lui sta camminando

تلفظ :
او در حال راه رفتن است

 


 


Lei sta leggendo

تلفظ :
او ( مونث ) در حال مطالعه است

 


 
Lei sta scrivendo

تلفظ :
او ( مونث ) در حال نوشتن است

 


 
Loro stanno giocando

تلفظ :
انها در حال بازی هستند 
Loro stanno lavorando

تلفظ :
انها در حال کار کردن هستند 
L'uomo sta camminando

تلفظ :
مرد در حال راه رفتن است

 


 L'uomo è seduto

تلفظ :
مرد نشسته اسـت L'uomo è in piedi

تلفظ :
مرد ایستاده است

 


 La donna sta correndo

تلفظ :

زن در حال دویدن است

 


 


Io non sto scrivendo. Io sto leggendo

تلفظ :

من نمی‌نویسم . من می‌خوانم

 


 
Io non sto leggendo. Io sto scrivendo

تلفظ :

من در حال خواندن نیستم. من در حال نوشتن هسـتم

 


 
Io non sto camminando. Io sto correndo

تلفظ :

من در حال راه رفتن نیستم. من در حال دویدنم 
Io non sto correndo. Io sto camminando

تلفظ :

من در حال دویدن نیستم. من در حال راه رفتنم 
Io sono seduto. Io non sono in piedi

تلفظ :
من نشسته ام. من نایستاده ام

 


 Io sono in piedi. Io non sono seduto

تلفظ :
من ایستاده ام. ننشسته ام Io sto sorridendo. Io non sto piangendo

تلفظ :
من لبخند می زنم. من گریه نمی کنم

 


 Io sto piangendo. Io non sto sorridendo

تلفظ :
من گریه می کنم. من لبخند نمی زنم

 


 

موفق باشید