Italian 101 : Unit 2 > Lesson 4

 

Lei ha i capelli neri.

تلفظ :


 

 

 

او ( مونث ) موهای مشکی دارد

  

  

 

 

 

 

Lei ha i capelli rossi.

تلفظ :

  

او (زن) موی قرمز دارد

 

 

 

 

 

 

Lei ha i capelli castani.

تلفظ : 

 

او موهای قهوه ای دارد


 

 

 

 

 

Lei ha i capelli biondi.

تلفظ :


 


 

او موی بور دارد

 

 

 

 

 

 

Lui ha i baffi castani.

تلفظ :


 


 

او سبیل قهوه ای دارد

 

 

 

 

 

 

Lui ha i baffi bianchi.

تلفظ :


 


 

او یک سبیل سفید دارد


 

 

 

 

 

Lui ha la barba bianca.

تلفظ :


 


 

او ریش سفید دارد

  

 

 

 

 

 

Lui ha la barba nera.

تلفظ :


 


 

او ریش سیاه دارد

  

 

 Io ho i capelli castani e corti.

تلفظ :


 

 

 

من موهای کوتاه قهوه ای دارم

  

  

 

 

 

 

Io ho i capelli rossi e lunghi.

تلفظ :

  

من موی بلند قرمز دارم

 

 

 

 

 

 

Io non ho i capelli. Io sono pelato.

تلفظ : 

 

من مو ندارم، من کچل هستم


 

 

 

 

 

Io ho i capelli castani e lunghi.

تلفظ :


 


 

من موهای قهوه ای بلندی دارم

 

 

 

 

 

 

L'uomo ha i baffi castani.

تلفظ :


 


 

مرد سبیل قهوه ای دارد

 

 

 

 

 

 

L'uomo ha i baffi bianchi.

تلفظ :


 


 

مرد سبیل سفید دارد


 

 

 

 

 

L'uomo ha la barba grigia.

تلفظ :


 


 

مرد ریش خاکستری دارد

  

 

 

 

 

 

L'uomo ha la barba nera.

تلفظ :


 


 

مرد ریش سیاه دارد

  

 

 

 

 

 

Chi ha i capelli neri e ricci?

تلفظ :


 

 

 

چه کسی موی سیاه فر دارد؟

  

  

 

 

 

 

Chi ha i capelli rossi e lunghi?

تلفظ :

  

چه کسی موی قرمز بلند دارد؟

 

 

 

 

 

 

Chi è pelato?

تلفظ : 

 

چه کســی طاس است؟


 

 

 

 

 

Chi ha i capelli biondi e lunghi?

تلفظ :


 


 

چه کسی موهای بلند و بور دارد؟

 

 

 

 

 

 

Chi ha i baffi castani?

تلفظ :


 


 

چه کسی سبیل قهوهای دارد؟

 

 

 

 

 

 

Chi ha i baffi bianchi?

تلفظ :


 


 

چه کسی سیبل سفید دارد؟


 

 

 

 

 

Chi ha la barba bianca?

تلفظ :


 


 

چه کسی ریش سفید دارد ؟

  

 

 

 

 

 

Chi ha la barba nera?

تلفظ :


 


 

چه کسی ریش سیاه دارد ؟

  

 

 Lei non ha i capelli rossi.

تلفظ :


 

 

 

او (زن) موی قرمز ندارد

 

  

 

 

 

 

Lei non ha i capelli neri.

تلفظ :

  

او (زن) ‌موی سیاه ندارد

 

 

 

 

 

 

Lei non ha i capelli lunghi.

تلفظ : 

 

او موی بلند ندارد


 

 

 

 

 

Lui non ha i capelli corti.

تلفظ :


 


 

او (مرد)‌ موی کوتاه ندارد

 

 

 

 

 

 

L'uomo non ha la barba bianca.

تلفظ :


 


 

مـرد ریش سفید ندارد

 

 

 

 

 

 

L'uomo non ha la barba nera.

تلفظ :


 


 

مرد ریش مشکی ندارد


 

 

 

 

 

Lei ha i capelli neri e lisci.

تلفظ :


 


 

او(زن) موی مشکی صاف دارد

  

 

 

 

 

 

Lei ha i capelli neri e ricci.

تلفظ :


 


 

او موهای مجعد مشکی دارد

/ 2 نظر / 87 بازدید
aref

سلام ممنون از سایت بسیار خوب شما من می خوام زبان ایتالیایی یاد بگیرم! از بچگی چون عاشق تیم آث میلان بودم همیشه نظر مثبتی روی این کشور داشتم. میشه آدرس فیسبوک شما رو داشته باشم؟

محيا

Non mi è piaciuto molto , però grazie per tutto:-) [شوخی]