Italian 101 : Unità 2 / Lezione 5

 

i calzini

تلفظ :


 

 

 

جـوراب

  

  

 

 

 

 

le scarpe

تلفظ :

  

یک جفت کفش

 

 

 

 

 

 

i jeans

تلفظ : 

 

شلوار جین (بعضی چیزها جمع بسته می شوند). ا


 

 

 

 

 

i pantaloni

تلفظ :


 


 

شلوار

 

 

 

 

 

 

Lui indossa una camicia blu.

تلفظ :


 


 

او یک پیراهن ابی پوشیده است

 

 

 

 

 

 

Lui indossa un giubbotto rosso.

تلفظ :


 


 

او یک کاپشن قرمز پوشیده است

 

 

 

 

 

 

Lui indossa un giaccone nero.

تلفظ :


 


 

او یک کت مشکی پوشیده است

  

 

 

 

 

 

Lei indossa un maglione bianco.

تلفظ :


 


 

.او یک پلوور سفید پوشیده است

  

 

 Lei indossa un vestito a fiori.

تلفظ :


 

 

 

او یک پیراهن گلدار پوشیده است

  

  

 

 

 

 

Lei indossa una gonna arancione.

تلفظ :

  

.او (زن) یک دامن نارنجی پوشیده است

 

 

 

 

 

 

Lei indossa una camicetta bianca.

تلفظ : 

 

.او یک بلوز سفید پوشیده است


 

 

 

 

 

Lui indossa una camicia verde.

تلفظ :


 


 

او یک پیراهن سبز پوشیده است

 

 

 

 

 

 

Lui indossa una camicia verde? No, lui indossa una camicia rossa.

تلفظ :


 


 

آیا او یک پیراهن سبز پوشیده است؟ نه او یک پیراهن قرمز پوشیده است


 

 

 

 

 

Lei indossa un giubbotto nero? No, lei indossa un giubbotto bianco.

تلفظ :


 


 

آیا او یک کاپشن سیاه پوشیده است؟ نه، او یک کاپشن سفید پوشیده است

  

 

 

 

 

 

Il bambino indossa un giubbotto rosso? Sì.

تلفظ :


 


 

ایاپسریک کاپشن قرمز پوشیده است؟ بله او پوشیده است

  

 

 

 

 

 

La donna indossa un maglione bianco? Sì.

تلفظ :


 

 

 

آیا زن پولیور سفید پوشیده است؟ بله پوشیده است

  

  

 

 

 

 

Chi indossa un paio di scarpe rosse?

تلفظ :

  

چه کسی کفش قرمز پوشیده است؟

 

 

 

 

 

 

Chi indossa un giaccone nero?

تلفظ : 

 

چه کسی کت مشکی پوشیده است؟


 

 

 

 

 

Chi indossa un vestito a fiori?

تلفظ :


 


 

چه کسی لباس گلدار پوشیده است؟

 

 

 

 

 

 

Chi indossa una camicetta blu?

تلفظ :


 


 

چه کسی بلوز آبی پوشیده است؟

 

 

 

 

 

 

Il bambino indossa un paio di calzini bianchi.

تلفظ :


 


 

پسر جورابهای سفید پوشیده است.


 

 

 

 

 

La bambina indossa un paio di scarpe nere.

تلفظ :


 


 

دختر کفشهای مشکی پوشیده است.

  

 

 

 

 

 

L'uomo indossa un paio di jeans.

تلفظ :


 


 

مرد شلوار جین(شلوار لی) پوشیده است

  

 

 La donna indossa un paio di jeans.

تلفظ :


 

 

 

زن شلوار جین(شلوار لی) پوشیده است

 

  

 

 

 

 

Cosa indossa lei? Lei indossa un maglione bianco.

تلفظ :

  

او چه لباسی به تن دارد؟ او پلور سفید پوشیده است

 

 

 

 

 

 

Cosa indossa la donna? Lei indossa una gonna arancione.

تلفظ : 

 

زن چه چیزی پوشیده است؟ او یک دامن نارنجی پوشیده است


 

 

 

 

 

Cosa indossa lui? Lui indossa un giaccone nero.

تلفظ :


 


 

او(مرد) چه چیزی پوشیده است؟ او یک کت مشکی پوشیده است

 

 

 

 

 

 

Cosa indossa lui? Lui indossa un paio di jeans.

تلفظ :


 


 

او(مرد) چه چیزی پوشیده است؟ او شلوارجین(شلوار لی) پوشیده است

 

 

 

 

 

 

Cosa indossano loro? Loro indossano i jeans.

تلفظ :


 


 

انها چه چیزی پوشیده اند ؟ انها شلوار لی پوشیده اند.

 

 

 

 

 

 

Cosa indossano le donne? Loro indossano maglioni.

تلفظ :


 


 

زنها چی به تن دارند؟ آنها پلور پوشیده اند

  

 

 

 

 

 

Cosa indossano loro? Loro indossano magliette.

تلفظ :


 


 

انها چه چیزی پوشیده اند؟ انها تی-شرت پوشیده اند

  

 

 

 

 

 

Cosa indossano loro? Loro indossano giubbotti neri.

تلفظ :


 


 

انها چه چیزی پوشیده اند ؟ انها کاپشن مشکی پوشیده اند

 

 

 

 

 

 

 

موفق باشید 

 

/ 0 نظر / 105 بازدید